Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNIMA

DUBROVNIK NEKRETNINE d.o.o. Dubrovnik za posredovanje, savjetovanje I turizam

20000 Dubrovnik, Frana Supila 5

 

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina Dubrovnik Nekretnine d.o.o. Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju. Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta poslovanja agencije Dubrovnik Nekretnine d.o.o.

Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca.

 

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

· Posrednik u prometu nekretnina – agencija za promet nekretninama Dubrovnik Nekretnine d.o.o. Dubrovnik, Dubrovnik, Frana Supila 5

· Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

· Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

· Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina). Nalogodavac, prema ovim uvjetima, je i pravna osoba u kojoj fizička osoba koja kao potpisnik Ugovora o posredovanju, ima udio u vlasništvu ili ima ovlaštenje za zastupanje pravne osobe čak i ako je fizička osoba Ugovor o posredovanju potpisala u svoje ime i za svoj račun. Fizička osoba kao potpisnik Ugovora o posredovanju odgovara solidarno sa pravnom osobom za obveze koje proizlaze iz Ugovor o posredovanju.

· Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

· Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja

 

II. PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Ponuda agencije Dubrovnik Nekretnine d.o.o. Dubrovnik temelji se na podacima zaprimljenim pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavca. Agencija Dubrovnik Nekretnine d.o.o. Dubrovnik zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje, a koje mogu nastati radi pogrešno danih podataka ili promjenom uvjeta.

Ponude i obavijesti agencije Dubrovnik Nekretnine d.o.o. Dubrovnik primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelj ponude već upoznat sa ponuđenim nekretninama, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

 

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a a na račun Prodavatelja.

 

III. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje da će nastojati pronaći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.

Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja, te s istim potpisati Ugovor o posredovanju u koliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnom Posrednik nije obvezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko Posrednik ne želi pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku Naknadu naplaćuje od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga o posredovanju s kupcem.

Ugovor o posredovanju se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme.

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor o posredovanju sklopljen razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

 

Članak 6.

Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.


 

IV. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 7.

Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.

Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina Naknade nije ugovorena, Nalogodavac je Posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od Naknade za posredovani posao.

Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

Odredbe Članka o prestanku Ugovora o posredovanju promjenjuju se i na prestanak Ugovora o isključivom posredovanju.


 


 

V. PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 8.

Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme te prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Raskidom Ugovora o posredovanju od strane Nalogodavca a prije isteka roka, Nalogodavac je dužan u roku od 7 (sedam) dana naknaditi Posredniku učinjene troškove posredovanja koji su nastali do raskida Ugovora, a koji se odnose na troškove oglašavanja, materijalne troškove i drugo, a sve u koliko su isti ugovoreni i u koliko su nastali.

Ako u roku od 2 godine nakon prestanka Ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora, dužan je Posredniku isplatiti posredničku Naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.


 


 

VI. OBVEZE POSREDNIKA

Članak 9.

Ugovorom se Posrednik obvezuje obavljati osobito sljedeće:

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,

 2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na:

   

  1. očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,

  2. upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,

  3. pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,

  4. nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,

  5. okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.

 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

 5. omogućiti pregled nekretnina,

 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,

 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,

 9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

 

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz Ugovora o posredovanju sklopljenog s Nalogodavcem.

 

VII. OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 10.

Zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom te:

 1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,

 2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

 3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,

 4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

 5. nakon sklapanja predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,

 6. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

 7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od Naknade.

 

 

VIII. POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 11.

Posrednik stječe pravo na posredničku Naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe.

Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje Naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja pravnog akta. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke.

Nakon prestanka Ugovora o posredovanju, Posrednik ima pravo na Naknadu u roku do 12 mjeseci ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s Trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

· neposredno odveo ili uputio Nalogodavcu Treću osobu u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja;

· organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

· Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

 

Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s Trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

Posrednik ima pravo na Naknadu i kad ona nije u Ugovoru o posredovanju izričito ugovorena.

U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja te Posrednik naplatom posredničke Naknade gubi pravo na naknadu istih troškova.To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kada Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja. Ugovorena posrednička Naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, troškove odvjetničkih usluga, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.

Posrednička satnica

Ako je to izričito ugovoreno Posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom će slučaju cijena posredničke satnice iznositi 200kn (s PDV-om).

Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku Naknadu odnosno nagradu veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Naknada se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, te se na njih obračunava PDV.

Iznosi Naknada navedenih u Cjeniku Posrednika usklađeni su sa Cjenikom posredničkih naknada za obavljeno posredovanje kojeg je objavila Hrvatska gospodarska komora u srpnju 2005. godine.


 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Za odnose između Posrednika i Nalogodavca, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.

Za sudske sporove nadležan je sud u Dubrovniku, osim ako se drugačije ne dogovori.

Dubrovnik Nekretnine d.o.o. Dubrovnik za posredovanje, savjetovanje I turizam MBO: 060096456 iz Dubrovnika, Frana Supila 5, temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina, a Rješenje je izdano evidentirano Klasa: UP/I-330-01/12-01/70, UR.BR.: 526-05-01-01/2-12-2, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora.

 

U primjeni od 18.08.2014. god.